Strategisch marketing- en communicatiemodel

Om een effectieve marketingstrategie te bepalen heb je gegevens nodig. In de onderstaande strategisch marketing model doorlopen we de stappen die nodig zijn om een weloverwogen marketingstrategie te creëren die goed bij de doelgroep en de organisatie past.

 

Strategisch marketing en communicatiemodel

Identiteit

Het model begint bij de identiteit van de organisatie. Bij de vorming van de strategie is het belangrijk om de identiteit van de organisatie in kaart te brengen. De beslissingen die in de strategie worden genomen, zouden namelijk moeten passen in de huidige bedrijfsvoering.Dit vergroot de draagvlak bij de organisatie voor de geadviseerde strategie.

De volgende stap is het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie. De communicatiedoelstellingen in de strategie worden deels gevormd en geformuleerd aan de hand van het verschil in de huidige en gewenste situatie.

Doelgroep benadering

Het tweede pad (linker) begint bij de stakeholdersanalyse, dit pad houdt het SDP-model (segmentering, doelmarktbepaling en positionering) aan. In de stakeholdersanalyse worden de belangrijkste doelgroepen van de organisatie in kaart gebracht.

Nadat de belangrijkste doelgroepen in kaart zijn gebracht worden ze opgedeeld in segmenten. Aan de hand van de gekozen criteria wordt er bepaald welke segmenten het aantrekkelijkst zijn voor de organisatie. Vervolgens wordt er gekozen voor een focusstrategie (één segment), een selectieve marketingstrategie (meerdere segmenten) of voor een volledige marketingstrategie (alle segmenten).

Na de keuze van de segmentatiestrategie wordt de positionering geformuleerd.  Er wordt dan besloten hoe de organisatie het effectiefst naar de gekozen segmenten kan communiceren.

Kansen

In het derde pad wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in de externe omgeving van de organisatie. Aan de hand van de DESTEP analyse worden de ontwikkelingen in de externe omgeving in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar de demografische, economische, sociaaleconomische, technologische, ecologische en politieke factoren.

Nadat de externe omgeving in kaart is gebracht, worden de externe en interne aspecten verwerkt in een SWOT-analyse. De belangrijkste interne en externe aspecten van de organisatie worden dan opgedeeld in sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Met de confrontatiematrix wordt er gekeken naar het effect van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen op elkaar. Aan de hand van de confrontatiematrix kunnen belangrijke issues geformuleerd worden.

Strategievorming

Aan de hand van de identiteit, positionering, gewenste situatie en de confrontatiematrix kan de strategie worden opgesteld. Het strategisch communicatiebeleid is het systematisch plannen en realiseren van de informatiestroom, communicatie, media ontwikkelingen en het imago op een lange termijn niveau.

Het houdt in dat een boodschap door middel van de best bij de doelgroep passende  media naar de gekozen doelgroep, op de juiste tijd, zou moeten worden verstuurd om een bijdrage te leveren aan het behalen van het gewenste lange termijn doel.