Wat zijn de kenmerken en behoefte van de (Nederlandse) ondernemers

In 2008 gaf 85% van de Nederlandse beroepsbevolking aan ondernemerschap als een aantrekkelijk carrièrepad te beschouwen (Hessels, 2009). 38% denkt over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om een eigen bedrijf te beginnen. In 2008 was iets meer dan 5% bezig met het opzetten van een eigen bedrijf of had dat recent gedaan.

Kenmerken en de invloed op het ondernemerschap

Diverse demografische kenmerken en persoonlijkheidskenmerken hebben invloed op het zien en benutten van kansen omtrent het ondernemerschap. Deze demografische kenmerken zijn: opportunity costs, opleiding, ervaring, leeftijd en perspectieven/status. De persoonlijkheidskenmerken zijn: motivatie, overtuigingen en risicoperceptie.

Economische afweging

Opportunity costs verwijzen naar de economische afweging die een persoon maakt bij de beslissing om ondernemer worden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers die goed verdienen en goede perspectieven hebben als werknemer minder vaak hun baan inruilen voor het ondernemerschap.

Salaris en ondernemen

Uit een onderzoek van de Canadese Labor Market Activity Data (1990) blijkt dat de mensen die voor zichzelf begonnen als werknemer $2.340 op jaarbasis minder verdienden als degenen die in loondienst bleven werken. Een onderzoek van Dolton & Makepeace (1990) voegt hieraan een bevinding toe. De hoogte van het startsalaris als afgestuurde is bepalend voor de keuze voor het ondernemerschap.

Werkeloosheid

Werkeloosheid vormt ook een grotere stimulans voor het ondernemerschap (Taylor, 2001). Recent onderzoek (Hessels, 2008) bevestigt de bevinding en daaruit blijkt dat de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen, collectieve verzekeringen en de kosten voor sociale zekerheid negatief effect hebben op de ondernemerschapzin. Dit effect is het sterkst bij mensen die al bezig zijn met het opzetten van een bedrijf.

Soorten gedreven ondernemers

Er zijn twee soorten gedreven ondernemers. De ondernemers die uit noodzaak zijn begonnen met ondernemen en de ondernemers die ondernemen omdat er zich een kans voordoet. Er zit geen verschil in het percentage dat succesvol is. Wel wordt vastgesteld in een onderzoek (Cressy, 1996) dat mensen die een bedrijf beginnen vanuit een baan met een hoog inkomen, hogere winsten halen dan mensen die minder verdienen. Mensen waarbij de onzekerheid groot is (omdat ze een beter betaalde baan hadden), hebben een grotere gedrevenheid om succesvol te zijn.

Gezinssituatie ondernemers

Een duurzame relatie bevordert de kans dat iemand voor zichzelf begint. Toch blijkt uit het onderzoek (Shane, 2003) dat het verhaal twee kanten heeft. Het ondernemerschap kan aan de ene kant een groter risico inhouden voor de starter, de partner en de eventuele kinderen. Dit risico is het grootst bij een gezin waar er maar 1 inkomen is. Aan de andere kant kan het hebben van een partner met een inkomen het ondernemerschapzin positief beïnvloeden.

Opleiding en ervaring

De kans dat iemand een onderneming start, neemt toe wanneer hij of zij een hogere opleiding heeft. De bedrijven van ondernemers met een hogere opleiding groeien in het algemeen ook sterker (Van Praag, Reynolds & White, 1997). Niet alleen de hoogte van de opleiding beïnvloed de ondernemerszin, maar ook of de inhoud van de opleiding relevant is. Het ondernemerschap komt vaker voor onder mensen die een opleiding in de marketing, bedrijfskunde of product development hebben gevolgd (Shane, 2003).